Met deze samenwerking wil het Restauratiefonds een bijdrage leveren aan het kwalitatief verduurzamen van monumenten en daarmee de ambities uit het Klimaatakkoord om ook monumenten te verduurzamen. Het Restauratiefonds werkt hiertoe samen met regionale en landelijke Duurzame Monumenten (DuMo) adviseurs.

Voorwaarden vergoeding:

 • Het Restauratiefonds geeft de vergoeding op basis van een factuur die u heeft voldaan in verband met het opstellen van het duurzaamheidsadvies. U dient het factuurbedrag dus eerst volledig te betalen aan de Duurzame Monumenten-adviseur (DuMo-adviseur).
 • De vergoeding bedraagt 50% van het factuurbedrag met een maximum van € 500,00 voor een Quickscan (duurzaam monumentenpaspoort). Voor een Haalbaarheidsonderzoek of Maatwerkadvies, uitgevoerd bij een monumentaal pand, bedraagt de vergoeding 50% van het factuurbedrag met een maximum van € 1.000,00.
 • De vergoeding wordt rechtstreeks door het Restauratiefonds aan u betaald.
 • De vergoeding wordt alleen uitbetaald als het duurzaamheidsadvies is uitgevoerd en gefactureerd door een DuMo-adviseur waar het Restauratiefonds een samenwerking mee heeft. Op onze website leest u welke DuMo-adviseurs meedoen aan deze actie.
 • De vergoeding wordt alleen uitbetaald als de factuur van het duurzaamheidsadvies niet ouder is dan drie maanden.
 • Er wordt maximaal één vergoeding uitbetaald per aanvrager, ook als er sprake is van meerdere monumentale panden. Een uitzondering hierop is een mogelijke vervolgvergoeding als eerst een vergoeding is betaald voor een Quickscan (duurzaam monumentenpaspoort) en deze wordt opgevolgd door een Haalbaarheidsonderzoek of Maatwerkadvies. In totaliteit wordt echter niet meer vergoed dan de maximum vergoeding voor een Haalbaarheidsonderzoek of Maatwerkadvies.
 • De vergoeding wordt uitbetaald zolang budget hiervoor beschikbaar wordt gesteld door het Restauratiefonds. De datum van het indienen van de factuur kan bepalend zijn voor het wel of niet in aanmerking komen voor de vergoeding.
 • Door ondertekening van dit formulier geeft u het Restauratiefonds toestemming:
  • het duurzaamheidsadvies op te vragen bij de DuMo-adviseur, die dit advies heeft opgesteld;
  • het duurzaamheidsadvies desgevraagd ter beschikking te stellen aan de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM), die steekproefsgewijze onderzoekt of duurzaamheidsadviezen voldoen aan de opgestelde uitvoeringsrichtlijn.

Naast de vergoeding voor een duurzaamheidsadvies, zoals het duurzaam monumentenpaspoort, biedt het Restauratiefonds ook duurzaamheidsleningen. Bekijk de website van Restauratiefonds voor meer informatie over alle mogelijke vergoedingen. 

Vergoedingen Restauratiefonds